Algemene voorwaarden voor deelname aan de Real Estate Classic Tour

 

Artikel 1    Organisatie

Rallynaam: Leqip bv organiseert van donderdag 7 maart 2024 tot en met maandag 11 maart 2024 een editie van de REAL ESTATE CLASSIC TOUR met bestemming Cannes (F).
Organisatie:
Naam:  Leqip bv
Adres:  Bosstraat 96, 1980 Zemst 
Rallyleiding:
Afgevaardigd Directeur van de Manifestatie: PETER DE SMEDT
Parcours verantwoordelijke: PETER DE SMEDT

Artikel 2           Kampioenschap

De resultaten van de REAL ESTATE CLASSIC TOUR komt voor geen enkel kampioenschap in aanmerking.

Artikel 3           Beschrijving

De Real Estate Classic Tour bestaat uit een parcours over de openbare weg. De opdeling van de reisroute is aangeduid en is opgenomen in de Roadbooks. Alle nodige inlichtingen om de reisroute te kunnen worden eveneens vermeld in de Roadbooks.
Voor elke dag wordt zo’n boek voorzien.
Het parcours zal worden opgesteld volgens het ‘bolletje – pijltje’ systeem.

Artikel 4           Wagens toegelaten tot de selectie

De Real Estate Classic Tour is een automobiel-evenement op uitnodiging.
De deelnemende wagens dienen voor het eerst te zijn ingeschreven voor 01.01.1994. Bij twijfel over de geschiktheid van uw wagen kunt u contact opnemen met de organisatie via info@realestateclassictour.com.
Elke kandidaat die zijn voertuig wenst in te schrijven, dient ervoor te zorgen dat een week voor de start en ten laatste op vrijdag 1 maart 2024 zijn wagen voldoet aan de verkeerswetgeving van de landen waar de route doorloopt.
De Organisator behoudt zich het recht voor voertuigen te weigeren die:
– niet conform zijn met de wegcode
– niet zouden passen in de tijdsgeest van het evenement
– in staat van restauratie zijn.
Elke deelnemende wagen dient te beschikken over een geldig technisch keuringsbewijs, een geldig inschrijvingsbewijs en een geldige autoverzekering en repatriëringsverzekering (groen verzekeringsattest).
In geval van weigering van een voertuig of een team zal de Organisator zijn beslissing niet hoeven te rechtvaardigen.
Het aantal deelnemende wagens wordt gelimiteerd.
De deelnemer dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen inzake alcohol en druggebruik.

Artikel 5           Tot de selectie toegelaten teams

Elke team is samengesteld uit maximum 2 leden dewelke eventueel om beurt en zonder systematische aanwijzing achter het stuur plaats kunnen nemen, voor zover zij voldoen aan de voorwaarden die de wegcode voorschrijft.
Piloten en copiloten toegelaten tot de organisatie zijn alle volwassenen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
Real Estate Classic Tour is een netwerkevenement dat enkel open staat voor professionals die actief zijn in de bouw- en vastgoedsector.

Artikel 6           Inschrijvingen

Elke kandidaat die voor dit evenement uitgenodigd wil worden dient het daartoe bestemde aanvraagformulier (enkel en alleen dit formulier) ingevuld en ondertekend terug te zenden via de website.www.realestateclassictour.com

Deelnameformulieren kunnen worden ingevuld of gedownload op de website van de Real Estate Classic Tour.
De aanvraag tot deelname kan steeds geweigerd worden door de organisator, zonder opgave van redenen. Deze weigering is zonder verhaal.
Inschrijvingen kunnen gewijzigd (bijvoorbeeld wat betreft samenstelling van het team of wijziging deelnemende wagen) worden tot en met 01/11/2023. Elke aanvraag buiten deze periode zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de wedstrijddirectie.
Door het inzenden van een aanvraag tot deelname verbindt elke kandidaat zich ertoe zich te onderwerpen aan het huidige reglement.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft Leqip bv de Europese regelgeving na van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’).

Artikel 7           Deelname in de kosten

De totale deelnameprijs aan de Real Estate Classic Tour 2024 bedraagt 3.640€ per persoon, exclusief BTW. In die prijs is alles inbegrepen, behalve persoonlijke uitgaven en de lunches op de twee ‘free lunch’ dagen. Met name: vervoer naar Bordeaux van deelnemers en voertuigen, 5 overnachtingen in hotels met een minimum 4*kwalificatie, diners en ontbijt, bagage handling, technische ondersteuning (alleen reparatie, géén restauratie) én routes en roadbooks. 
Een aanvraag tot deelname wordt slechts in aanmerking genomen bij ontvangst van een degelijk ingevuld en ondertekend formulier ‘aanvraag tot deelname’ en na ontvangst van een voorschotbedrag van € 2.202,20 per deelnemer, (1.820€ exclusief BTW) , door storting op het KBC rekeningnummer: BE18 7370 6587 4965 met vermelding van ‘RECT 2024’ en van de naam en voornaam van de deelnemer
Het is toegestaan het ‘aanvraag tot deelname’-formulier in te dienen ook al kent de deelnemer de naam van zijn piloot/copiloot nog niet. Ook wanneer het deelnemende voertuig nog niet gekend is, is een aanvraag tot deelname mogelijk. De ontbrekende gegevens moeten dan wel zo snel mogelijk worden verstuurd via e-mail naar: info@realestateclassictour.com en dit uiterlijk op 30 november 2023 Dit formulier is slechts een “aanvraag” tot deelname van de zijde van de deelnemer en verplicht de inrichter niet tot aanvaarding van de kandidatuur.
Verder zal geen enkel bedrag worden terugbetaald in geval van annulering van de rally omwille van omstandigheden buiten de wil van de Organisator.
Bij annulering door de deelnemer(s) gelden volgende regels:
Annulering tussen 1 november en 1 december 2023: 20% van de totale deelnameprijs.
Annulering tussen 2 december 2023 en 15 januari 2024: 50% van de totale deelnameprijs.
Annulering na  15 januari 2024: 100% van de totale deelnameprijs
Ook in geval van uitsluiting van de deelnemer of van zijn assistentievoertuig om redenen voorzien in onderhavig reglement, heeft de deelnemer geen recht op terugvordering van zijn bijdrage.
In deze deelnameprijs is begrepen:
– 5 overnachtingen
– 5x ontbijt
– 2 lunches
– 5x diner
– routes en roadbooks
– transport van de deelnemende voertuigen naar de vertrekplaats in Bordeaux en vanuit Cannes naar een centrale ophaalplaats;

Artikel 8           Verzekering

Organisator heeft een verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid Organisatie.  
Een kopie van de polisvoorwaarden wordt op eerste verzoek aan de deelnemer overgemaakt. De organisator is enkel aansprakelijk voor de risico’s die voorwerp van en dekkingen die voorzien zijn in deze verzekering. Voor alle overige risico’s dient de deelnemer desgevallend een eigen voorafgaande verzekering te onderschrijven, met duidelijke uitdrukking van afstand van verhaal op de organisator.
De deelnemer die inschrijft voor deze rally, verklaart dat de piloot, de copiloot én de wagen waarmee wordt deelgenomen voldoende verzekerd zijn. Hij verklaart tegelijk in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Tevens vrijwaren de deelnemers hierbij de organisatoren én hun respectievelijke medewerkers en partners voor alle tijdens de rally opgetreden schade aan henzelf, de wagen en of aan derden.
De organisatie van het evenement kan bijgevolg op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor tijdens het evenement opgetreden schade aan de deelnemers, de wagen of aan derden.
 

Artikel 9           Bijvoegsels

Alle bepalingen in dit huidig reglement kunnen indien nodig gewijzigd worden. Alle wijzigingen of bijkomende bepalingen zijn genummerde en gedateerde bijvoegsels die integraal zullen deel uitmaken van het huidig reglement
 

Artikel 10           Toepassing en Interpretatie van het Reglement

De organisatie is belast met de toepassing van het onderhavig reglement gedurende het evenement.
In geval van interpretatiegeschillen betreffende het reglement of betreffende gelijk welke tekst die uitgaat van de organisator, zal de Nederlandse tekst van kracht zijn.

Artikel 11          Teams

Enkel de personen vermeld in de aanvraag tot deelname zullen worden toegelaten.
De opgave van een lid van een team of het laten plaatsnemen van een bijkomende persoon in de wagen van een deelnemer kan de uitsluiting van het team tot gevolg hebben.
De leden van een team kunnen tijdens de rally gewijzigd worden, dit binnen de bepalingen van artikel 5 van dit regelement en na officiële aanvraag en goedkeuring door de organisatie.

Artikel 12          Startorde – Rallyplaten – Nummers – Boorddocumenten

De starturen zijn vrij voor elke deelnemer, in acht houdende dat de bagagevoertuigen elke rallydag vertrekken om 10 u.
De Organisator zal aan elke deelnemer twee rallyplaten en twee portiernummers bezorgen.
De rallyplaten en/of stickers dienen voor- en achteraan op het voertuig bevestigd te worden, zonder evenwel de noodzakelijke identificatie van het voertuig te verbergen (nummerplaat, voor- en achterlichten, enz.…). De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadiging van het deelnemend voertuig, veroorzaakt door het aanbrengen of verwijderen van deze portiernummers, rallyplaten of enige vorm van publiciteit.
Om aan de start toegelaten te worden dienen de voertuigen volgens de regels ingeschreven te zijn in een land van de Europese Gemeenschap en verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid bij een verzekeringsmaatschappij die erkend is in de Europese Gemeenschap.

Artikel 13          Publiciteit

De teams aanvaarden door hun inschrijving alle publiciteit te voeren die door de Organisator is aangeleverd en dit tijdens de ganse duur van de rally.
Het betreft:
1. de rallyplaten en rallystickers
2. de portiernummers

Artikel 14          Akkoord

Door hun digitale inschrijving voor deze rally verklaren piloot en copiloot dat zij dit deelnamereglement volledig hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord gaan. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.